Vytisknout

 

Jak se stát členem spolku...

 

1) Členem spolku se může stát fyzická osoba, která souhlasí s těmito Stanovami

2) Členství ve spolku (dále jen „členství“) vzniká

a) při založení spolku zakládajícími členy,

b) přijetím fyzické osoby výborem na základě písemné přihlášky, a zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok na běžný účet spolku č.: 115-2066760247/0100, VS (datum narození ve formátu) DDMMRRRR, jehož roční výši stanovil výboru spolku (1000,- Kč) a platit řádně členské příspěvky.

3) Vznikem členství vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

4) Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením; členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena spolku o vystoupení doručeno výboru,

b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě dodatečně určené výborem, přestože byl předem v písemné nebo jiné výzvě na tento následek prokazatelným způsobem upozorněn a na jednání výboru s ním byl prokazatelně seznámen; členství zaniká k poslednímu dnu v měsíci, ve kterém skončila lhůta dodatečně určená výborem k uhrazení členského příspěvku,

c) vyloučením

1. porušuje-li nebo neplní povinnosti člena spolku, vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván výborem, aby od takového jednání upustil a ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,

2. dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo jeho řádný chod,

d) úmrtím.

5) Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku, ani na vypořádací podíl z té části jmění spolku, k níž byly členské příspěvky použity.

 

Zobrazeno: 5948